Sulama

Bitkilerin normal gelişmelerini sağlaması için önemli koşulardan biri, büyüme mevsimi boyunca kök bölgesinde yeterli düzeyde suyun bulundurulmasıdır. Bu suyu sağlayan kaynaklardan ilki doğal yağışlardır. Düşen yağışın bitki kök bölgesinde depolanan kısmı, bitki su gereksinimini karşılayamaz ise, eksik olan miktar sulama suyu ile tamamlanmalıdır. Bu nedenle sulama, bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının toprağa, bitki kök bölgesine verilmesi biçiminde tanımlanmaktadır.

Genel bir yaklaşımla, yıllık toplam yağış miktarı 250 mm.nin altında olan bölgeler kurak bölge, 250-500 mm. arasında olan bölgeler yarı kurak bölge, 500-750mm arasında olanlar yarı nemli bölge ve 750mm. den fazla olan bölgeler ise nemli bölge olarak sınıflandırılabilir.

Görüldüğü üzere ülkemizin birçok yöresi kurak ve yarı kurak bölgelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, devamlı ve kararlı bir bitkisel üretim açısından, bu bölgelerde sulama zorunlu olmakta ve bitki kök bölgelerindeki eksik su, sulama ile tamamlanmaktadır. Ülkemizdeki nemli bölgelerde de, yağışın yeterli olduğu zamanlar dışındaki kurak dönemlerde destekleme niteliğinde olsa da sulama yapılma gereksinimi vardır.

Sulama bir tarımsal girdidir ve diğer tarımsal girdiler yeterli ve tekniğine uygun olmadığında, yalnızca sulama ile istenilen düzeyde bitkisel üretim yapılamaz. Ancak, bitki su tüketiminin istenen düzeyde karşılanması ve damla sulama yöntemi gibi modern sulama yöntemleri ile toprak ve bitki için gerekli görülebilecek bitki besin elementlerinin de tamamlanabilmesi dikkate alındığında, sulama en önemli tarımsal girdi ve modern tarımın ayrılmaz bir parçasıdır.